Javna licitacija

 JП "ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР" Крушевац организује:

 

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

    

 

За издавање у закуп на период од 3-4 године, 7 привремених покретних објеката – киоска, површине 5 м2, које су постављене на Тргу Костурница у Крушевцу по почетној цени од 1030,30 динара по квадратном метру, тако да је укупна почетна НЕТО закупнина и гарантни износ за уплату 5.150,00 динара. Најмањи износ  „корак“ за подизање лицитације је 500,00 динара.Излицитирани износ закупа је у НЕТО износу, тако да се на тако утврђену основицу обрачунава ПДВ по законској стопи.

Усмено јавно надметање обавиће се дана 22.07.2020.године, са почетком у 11,00 часова у просторијама „Пословног центра“ у згради Дома синдиката у Крушевцу за киоск обележен бројем 1, те сукцесивно за остале киоске по редним бројевима по окончању лицитације за претходни број.Уколико прва лицитација не успе, одржаће се друга дана 29.07.2020. године са почетком у 11,00 часова.

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица која имају регистровану делатност код Агенције за привредне регистре, а учесници на лицитацији обавезни су да Комисији на увид доставе Решење о регистрацији делатности у оригиналу или овереном препису, као и доказ о уплати гарантног износа. Гарантни износ се може уплатити са рачуна пословне банке на текући рачун „Пословног центра“ број 160-7025-50 или готовински на благајни предузећа до почетка лицитације. Уколико лицитанта на лицитацији заступа лице које није власник радње, одосно директор привредног друштва, обавезно је да приложи уредно оверено пуномоћје за заступање на лицитацији.

Лицитант који излицитира киоск обавезан је да на лицу места исплати целокупан излицитирани износ са обрачунатим ПДВ. Уколико то не учини, последњи понуђени износ се поништава, а лицитација наставља са преосталим лицитантима.      

Лицитантима који не излицитирају пословни простор положени готовински депозит се враћа на лицу места, а лицитантима са безготовинским уплатама у року од 3 дана од одржавања лицитације уплатом на рачун са кога је депозит уплаћен.

Приликом закључења уговора лицитант је обавезан да као инструмент обезбеђења плаћања положи 3 бланко менице и једну личну меницу чију исплату гарантује стално запослени жирант, или положи банкарску гаранцију на износ од 36 бруто закупнина у корист закуподавца. Уколико локал излицитирају предузетници страни држављани, односно привредно друштво чији су оснивачи страни држављани, обавезно је да пре закључења уговора положи депозит у висини 3 месечне бруто закупнине, које ће се закупцу вратити по престанку закупа у номиналном износу.

            Ближе информације могу се прибавити на телефон 438 900 или лично у просторијама предузећа. Особа за контакт је Ивана Лукановић.